20160115_184729 (2)

Erawan Shrine at the Grand Hyatt Erawan – Bangkok, Thailand